Paula Hero

algemene voorwaarden

Werkelijke patiënt, individuele resultaten kunnen variëren.

1. De site 1.1

In deze voorwaarden wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot de Site en hoe u deze kunt gebruiken. Verwijzing naar Site betekent de volgende websites: www.sinclairpharma.com, www.silhouette-soft.com, www.ellanse.com, www.perfectha.com, www.sinclair-college.comen www.maili.com samen met alle bijbehorende webpagina's.

1.2 De Site wordt u aangeboden door Sinclair Pharma Ltd. Ons hoofdkantoor is gevestigd op 30-32 Whitfield Street, Whitfield Court, Londen, W1T 2RQ met bedrijfsregistratienummer 03816616.

1.3 "Sinclair Group of Companies" betekent voor de toepassing van deze algemene voorwaarden elk bedrijf of andere rechtspersoon die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met Sinclair Pharma PLC en 'zeggenschap' betekent voor deze doeleinden het vermogen om de zaken van een andere persoon te sturen, hetzij door het bezit van aandelen, contract of anderszins.

1.4 "Sinclair" betekent voor de toepassing van deze voorwaarden Sinclair Pharma PLC samen met de Sinclair Group of Companies.

2. De site gebruiken

2.1 Wij staan u toe het materiaal op deze Site te lezen, te bekijken, af te drukken, te downloaden en te kopiëren, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en voor toegang tot informatie over ons en onze Producten en Diensten, maar alleen als u de Site erkent als bron van het materiaal en de copyrightvermelding "© Sinclair Group of Companies, alle rechten voorbehouden" opneemt. Gebruik van de site op een andere manier, inclusief in strijd met de gebruiksbeperkingen in deze voorwaarden, is niet toegestaan.

2.2 Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken. Als u de Site blijft gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

2.3 De Site is alleen bedoeld voor gebruik door personen die toegang hebben vanuit het Verenigd Koninkrijk. Als u ervoor kiest om de Site te bezoeken vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk, bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten waar deze van toepassing zijn.

2.4 Wij streven ernaar de Site zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de Site, neem dan contact met ons op via enquiries@sinclairpharma.com en/of raadpleeg de richtlijnen voor toegankelijkheid die beschikbaar zijn op https://www.sinclairpharma.com/accessibility.

2.5 In het geval van een schending door jou van deze algemene voorwaarden, het beleid waarnaar hierin wordt verwezen of de toepasselijke wetgeving, kunnen wij jouw gebruik van de site onmiddellijk beëindigen of opschorten, inzendingen verwijderen of bewerken, inzendingen bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties of elke actie ondernemen die wij noodzakelijk achten in verband met een dergelijke schending.

3. Beperkingen op het gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Site stemt u ermee in:

3.1 de Site niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is onder enig toepasselijk recht of verboden is onder deze algemene voorwaarden;

3.2 de Site niet te gebruiken om fraude te plegen;

3.3 de Site niet te gebruiken om virussen of malware of andere gelijksoortige schadelijke softwarecode te verspreiden; noch om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van computers, gegevens, systemen, accounts of netwerken;

3.4 de Site niet te gebruiken voor het promoten van ongevraagde reclame of het verzenden van spam;

3.5 de Site niet te gebruiken om communicatie van ons of een andere dienst of entiteit te simuleren om identiteitsinformatie, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen ('phishing');

3.5 de Site niet te gebruiken op een manier die de werking van onze Site of activiteiten of de website of activiteiten van andere entiteiten verstoort;

en 3.6 om te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten en software.

4. Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

4.1 De site en alle intellectuele eigendomsrechten daarop en alle informatie en ander materiaal dat op de site wordt gepubliceerd of waarnaar wordt verwezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal ("Content")) zijn eigendom van Sinclair, onze licentiegevers of beiden (voor zover van toepassing). Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten zoals: auteursrechten, handelsmerken (geregistreerd en ongeregistreerd), domeinnamen, ontwerprechten, databankrechten, patenten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, al dan niet geregistreerd (waar ook ter wereld). Sinclair en onze licentiegevers behouden zich onze respectievelijke rechten voor op alle intellectuele eigendommen in verband met deze voorwaarden en bepalingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij en zij er eigenaar van blijven en vrij zijn om ze te gebruiken zoals wij en zij dat willen.

4.2 Niets in deze voorwaarden verleent u enige wettelijke rechten op de Site anders dan noodzakelijk om u toegang te verlenen tot de Site. U stemt ermee in geen mededelingen op de Site (met inbegrip van mededelingen over intellectuele eigendomsrechten) aan te passen of te proberen te omzeilen of te verwijderen, en met name geen digitale rechten of andere beveiligingstechnologieën die in de Site zijn ingebouwd of opgenomen.

4.3 Op deze site worden handelsmerken (zowel gedeponeerde als niet-gedeponeerde) en handelsnamen gebruikt. Het gebruik van handelsmerken op de Site is ten strengste verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt om handelsmerken te gebruiken.

5. Informatie naar de Site sturen

5.1 Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de Site veilig is, kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons verstrekt niet garanderen en daarom kunnen wij niet garanderen dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom moet u ons geen informatie geven die u als vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol beschouwt (Ongewenste inzendingen). Hoewel we uw feedback waarderen, stemt u ermee in geen Ongewenste inzendingen te doen. Dienovereenkomstig zijn wij niet wettelijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van materiaal dat door u wordt ingediend, noch zijn wij wettelijk verantwoordelijk jegens u of iemand anders voor enig gebruik van dergelijk materiaal.

6. Juistheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

6.1 De informatie op deze Site wordt 'as is' aangeboden zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Wij garanderen of vertegenwoordigen niet de volledigheid of nauwkeurigheid van de Inhoud of dat de Inhoud actueel is. Verder kunnen we niet beloven dat de Site geschikt of geschikt is voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat je stelt in de informatie op deze Site is op eigen risico.

6.2 Wij kunnen de werking van de Site op elk gewenst moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen en kunnen op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring enige of alle Site-diensten en/of Content wijzigen.

6.3 Inhoud wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die interessant kunnen zijn. Het is geen medisch, technisch, financieel of juridisch advies of enige andere vorm van advies en er mag voor geen enkel doel op worden vertrouwd. In het bijzonder mag de inhoud niet worden gebruikt ter vervanging van een consult door een medisch gekwalificeerde professionele en gecertificeerde behandelaar(s) die naar behoren bevoegd zijn om Sinclair-producten te ontvangen en toe te dienen.

6.4 Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is voor uw gebruik, beloven wij niet dat de Site te allen tijde beschikbaar is, noch dat u de Site ononderbroken kunt gebruiken of dat de Site vrij is van bugs of fouten.

7. Bulletinboards en andere interactieve diensten

7.1 Wij kunnen bulletinboards of andere communicatiediensten ("Interactieve diensten") beschikbaar stellen op de site. Wij zijn niet verplicht om tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materialen die door u of andere gebruikers worden ingediend bij onze interactieve diensten ("Inzendingen") te controleren of te modereren. Waar we inzendingen controleren of modereren, zullen we aangeven hoe dit wordt uitgevoerd en met wie contact moet worden opgenomen met betrekking tot een inzending die voor u van belang is. Wij kunnen naar eigen goeddunken inzendingen voor onze interactieve diensten verwijderen of bewerken, of deze nu gemodereerd zijn of niet.

7.2 Elke Inzending die u doet moet voldoen aan de normen voor nauwkeurigheid, fatsoen en rechtmatigheid, die naar ons eigen goeddunken worden toegepast, waarbij wij redelijkerwijs handelen. In het bijzonder garandeert u dat een Inzending of communicatie: (a) uw eigen originele werk is en rechtmatig is ingediend; (b) feitelijk accuraat is of uw eigen oprechte overtuiging heeft; (c) is ingediend met de benodigde toestemming van derden; (d) niet lasterlijk is of waarschijnlijk aanleiding zal geven tot een beschuldiging van laster; (e) niet beledigend, obsceen, seksueel expliciet, discriminerend of misleidend is; en (f) waarschijnlijk geen aanstoot, schaamte of ergernis bij anderen zal veroorzaken.

8. Hyperlinks en sites van derden

8.1 De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites van derden dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij hebben geen zeggenschap over websites van derden, doen geen uitspraken over en aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor de kwaliteit, aard, betrouwbaarheid, inhoud, het materiaal of de informatie op een website van een hyperlink. De weergave van een hyperlink of verwijzing naar een website van een derde impliceert geen goedkeuring, onderzoek, verificatie of controle door ons van enige informatie op een dergelijke gekoppelde site of website van een derde en dienovereenkomstig zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke sites. Uw gebruik van een site van derden kan worden beheerst door de voorwaarden en bepalingen van die site van derden.

9. Beperking van onze aansprakelijkheid

Met uitzondering van enige wettelijke aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten (zoals voor overlijden of persoonlijk letsel), is Sinclair in geen geval aansprakelijk voor speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Site of de Inhoud.

10. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen; uitval van systemen of toegang tot het netwerk; of overstroming, brand, explosie of ongeval.

11. Rechten van derden

Niemand anders dan een partij bij deze algemene voorwaarden en een bedrijf binnen de Bedrijvengroep + heeft het recht om een van de voorwaarden af te dwingen in overeenstemming met de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

12. Variatie

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn niet geldig en hebben geen effect, tenzij deze schriftelijk door ons zijn overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze bijgewerkte voorwaarden zullen op de site worden weergegeven en door de site na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken en openen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan elke door ons aangebrachte wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren op dergelijke wijzigingen.

13. Wet en jurisdictie

13.1 Wij proberen eventuele geschillen snel en efficiënt met u op te lossen.

13.2 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht en de rechtbanken van Engeland hebben exclusieve jurisdictie.

Indicatie:

CE 2797: MaiLi hulpmiddelen zijn bedoeld voor de correctie van gezichtsrimpels of -plooien, voor de definitie of verbetering van de lippen en voor het herstel of de verbetering van het gezichtsvolume. MaiLi is ook geïndiceerd voor de behandeling van littekenweefsel en volumeverlies door HIV-geassocieerde lipoatrofie.

Indicatie:

CE 2797: MaiLi hulpmiddelen zijn bedoeld voor de correctie van gezichtsrimpels of -plooien, voor de definitie of verbetering van de lippen en voor het herstel of de verbetering van het gezichtsvolume. MaiLi is ook geïndiceerd voor de behandeling van littekenweefsel en volumeverlies door HIV-geassocieerde lipoatrofie.

Belangrijke veiligheidsoverwegingen:

Zoals bij alle procedures van dit type bestaat de kans op bijwerkingen, ook al ervaart niet iedereen deze. Deze bijwerkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, infectie, minimale acute ontstekingsreactie van het weefsel (roodheid, zwelling, huiduitslag, oedeem, erytheem, knobbeltjes/knobbeltjes enz.), pijn (die tijdelijk of aanhoudend van aard kan zijn), voorbijgaand hematoom of blauwe plekken. . Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een volledige lijst.
Het optreden van een bijwerking moet onmiddellijk worden gemeld. Neem contact op met de plaatselijke Sinclair-vertegenwoordiger of geautoriseerde MaiLi-distributeur. U kunt de gegevens ook naar Sinclair sturen via: quality@sinclair.com. Voor een volledige lijst met contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor dit product raadpleeg dan de productinstructies voor gebruik.